O projektu

Projekt navazuje na kurz „Aktuální trendy v ochraně přírody“, který se uskutečnil v letech 2016-2018. Přednášejícími byli nejlepší čeští experti ve svých specializacích, kteří sdíleli s profesionály své poznatky o nových trendech. Tento model umožňoval diskusi a následnou certifikaci, ale postrádal dva důležité aspekty: možnost přizvat mezinárodní experty a také využít efektivně výstupy kurzu a účast expertů k osvětovým aktivitám, zaměřeným jak na odborníky, studenty středních škol a vysokých škol, tak na širokou veřejnost. A to je cílem tohoto projektu: vytvořit program „Trendy ochrany přírody“ (TOP), který uvedené aktivity vhodně kombinuje.

Projekt je realizován v rámci Norských fondů, výzvy „Reine - Zvyšování povědomí veřejnosti v oblasti zlepšování stavu životního prostředí v ekosystémech“ a díky podpoře Státního fondu životního prostředí.

Zajišťujeme ucelené vzdělání expertů na ochranu přírody

Jedním z hlavních cílů je vytvořit systém pravidelného profesního vzdělávání expertů na ochranu přírody a zároveň jeho prostřednictvím sdílet zajímavé informace o nových trendech se širokou veřejností.

Pořádáme a zveřejňujeme odborné přednášky a další materiály

Kromě přednášek kurzu Trendy ochrany přírody (TOP) pořádáme webináře, přednášky pro střední školy, vydáme Kompendium informací z kurzu TOP, a sdílíme další zajímavé zdroje informací.

Zapojujeme veřejnost do ochrany přírody

Stav životního prostředí je věcí každého z nás. To si začínáme uvědomovat mimo jiné kvůli klimatické změně, která na něj má významný vliv. S tím stoupá zájem o vhodně podané informace pro širší veřejnost, která se chce orientovat v příčinách, možných důsledcích, a v možnostech, co se dá pro změnu k lepšímu dělat.

Doplňující aktivity

Středoškolské přednášky

Zmínit nebo ne?

Kontakt Jolana

Garanti projektu

Prof. Ing. Mgr. Jan Frouz, CSc.

Garant projektu za PřF UK

Ing. Handrij Härtel, Ph.D.

Odborný garant
handrij.hartel@gmail.com

Ing. Michael Hošek

Odborný garant
hosek@dhpconservation.com

PhDr. Markéta Dušková

PR, komunikace
duskova@forumochranyprirody.cz